Patronat

PRESIDENT FUNDADOR
Sr. Antoni Caimari i Alomar
Compositor

PRESIDENTA D´HONOR
Consell de Mallorca

Hble. Sra. Maria Salom Coll

Presidenta

VICEPRESIDENT 1º
Consell de Mallorca
Hble. Sr. Joan Rotger Seguí

Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports

VICEPRESIDENT 2º
Ajuntament de Búger
Sr. Pere Siquier
Regidor Cultura

VICEPRESIDENT 3º
Ajuntament de sa Pobla
Sr. Joan Enric Capellà Servera
Regidor de Cultura

SECRETARI
Sr. Miquel Bennàssar i Bibiloni
Organista

VICESECRETARI
Sr. Pere Joan Martorell

Escriptor

VICE-TRESORER
Sr. Antoni Rian

Compositor

VOCALS DEL PATRONAT

Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears
Il·lma. Sra. Isabel Cerdà Moragues
Directora General de Cultura

Ajuntament de Palma
Il·lm. Sr. Fernando Gilet Sancenon
Regidor de Cultura i Esports

Sr. Tano Pomar i Comas
Pintor

Sr. Jordi Soler i Quart
Llicenciat en Filosofia i Lletres

Sra. Carme Vicens i Lliteres
Llicenciada en Psicologia

Sr. Pere Bonnin i Aguiló
Escriptor

Sr. Jaume Pallicer i Oliver
Llicenciat en Ciències Econòmiques

Sra. Magdalena Caldés i Adot
Comerç

Sra. Eva Caimari i Caldés
Ballarina

Sr. Antoni Caimari i Caldés
Escultor i Cineasta

Sr. Cristòfol Bennàssar
Professor

Sr. Joan Francesc Romero i Valenzuela

Professor

Sr. Antoni Gost i Bennàssar
Poeta

Sr. Antoni Torrens
Farmacèutic

Sr. Joan Parets
Fundador Centre de Recerca Històric-Musical

Sr. Arnau Reynés Florit
Organista

Sr. Antoni Mulet
Organista

Sr. Pere Serra
Tècnic d’Empreses Turístiques

 

Antoni Rian

Compositor

 

Tofol Sastre 

Pintor

  

 Liniu Siquier Capó

 

Mª Antònia Huguet 

Naturòpata

  

Pere Joan Martorell

Escriptor

COMITÈ D’HONOR

Govern de les Illes Balears
Molt Hble. Sr. José Ramón Bauzà
President

Conselleria d´Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears
Hble. Sr. Rafael Ángel Bosch i Sans
Consellera

Ajuntament de Palma
Il·lm. Sr. Mateo Isern Estela

Batle

 

COMITÈ DE MÈRIT FUNDADOR

Sr. Basilio Baltasar i Cifre
Escriptor

Sr. Eduardo Scala
Poeta i escriptor

Sr. Ramón Farrán Sánchez
Compositor

Sr. Carl Mansker
Compositor

Sr. Llorenç Barber i Colomer
Compositor

Sr. Llorenç Balsach i Peig
Compositor

Sr. Eduardo Polonio García-Camba
Compositor

Sr. Rafael Fernández de Castro y Baras
Funcionari

Sr. Benet Casablancas i Domingo
Compositor

 

COMITÈ DE MÈRIT


Sr. Agustí Aguiló i Bordoy
Director d’Orquestra

Sr. Joan Company i Florit
Director Coral Universitat de les Illes Balears

Sr. Anthony Edmonde Bonner
Escriptor

Sr. Pere Estelrich i Massuti
Professor

Sr. Antoni Buades i Geis
Advocat

Sr. Rafel Munar i Barceló
Arquitecte

Sr. Jordi Gayà i Estelrich *
Director Institut d’Estudis Baleàrics

Sr. Sebastià Palmer i Cabrer
Notari

Institut d’Estudis Baleàrics

Estudi General Lul·lià

Sr. Ramón Aguiló i Munar *
Batle de l’Ajuntament de Palma

Sr. Nicolau Llaneras *
Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Palma

Sr. Ramón Sánchez i Cuenca *
Director del Casal Solleric de Palma

Sr. Tomás Marco
Compositor

Sr. Alfonso Salgado *
Conseller de Cultura del Consell Insular de Mallorca

Sr. Jaume Martorell *
Director General de Cultura del Govern Balear

Sr. Joan Verger i Pocoví *
President del Consell Insular de Mallorca

Sra. Pilar Ferrer i Bascuñana *
Consellera de Cultura del Consell Insular de Mallorca

Sr. Antoni Sansó *
Conseller de Cultura del Consell Insular de Mallorca

Sra. María Socías

Sra. Mary Louis Bohem
Pianista

* Nombrat membre del Comité de Mèrit pel suport donat a la Fundació ACA, mentre desenvolupava el seu càrrec dintre l’institució que representava

 

 

COMISSIÓ PERMANENT

 

ANTONI CAIMARI
President Fundació ACA

JAUME REINÉS
Tresorer

ANTONI GOST
Coordinador Aula Poètica

PERE JOAN MARTORELL

Escriptor

 ANTONI RIAN

Compositor

COMITÈ ORGANITZADOR

 

ANTONI CAIMARI
President Fundació ACA

JAUME REINÉS
Tresorer Fundació ACA

MARGALIDA RUBERT
Departament de comptabilitat

MARIA ANTÒNIA CRESPÍ

Coordinadora d’Àrees

MIQUEL AGUILAR
Espai Verd i Aula de Gastronomia Mallorquina